Zápis dětí do školky a Miniškolky 20.4.2021, 10:08

Zápis dětí do mateřské školy bude probíhat od 2. května do 16. května 2021

 

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády a opatřením dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude zápis dětí do mateřské školy a Miniškolky probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Přihlášky dětí k zápisu do mateřské školy a Miniškolky můžete podávat již nyní datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, případně po telefonické domluvě osobním podáním ve škole.

 

K ZÁPISU PROSÍM DOLOŽTE:

– ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ

– KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE

– POTVRZENÍ LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍ ZPŮSBILOSTI DÍTĚTE NEBO DOKLAD O OČKOVÁNÍ DÍTĚTE

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání a dosáhne do 31. 8. 2021 pěti let.

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy  pro školní rok 2021 / 2022

A. Přednostně jsou přijímány děti:

– které již mají v mateřské škole Campana sourozence nebo navštěvovaly Miniškolku, kurzy pro rodiče s dětmi „Montessori pracovny“ v organizaci Campana – Mezinárodní Montessori mateřská škola a Montessori centrum, s.r.o.

B: Při volné kapacitě mateřské školy jsou pak přijímány děti:

– zpravidla od tří let. Po individuální domluvě lze přijmout i dítě mladší tří let, nejnižší možný věk přijetí dítěte do mateřské školy je dovršení dvou let nejpozději k 31. 8. 2021;

– které navštěvovaly jiné Montessori zařízení;

– jejichž rodiče se dlouhodobě zajímají o naší mateřskou školu a Montessori pedagogiku;

– děti, které dosáhnou věku pěti a více let do 31. 8. 2021, tj. v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

 

Soubory ke stažení

Fotogalerie