Miniškolka

Montessori Miniškolka

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády bude zápis dětí do Miniškolky probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole, můžete si však domluvit s námi na tel. čísle 732 691 631 individuální schůzku a přijít se do naší Miniškolky podívat.

Přihlášky dětí k zápisu do Miniškolky můžete podávat již nyní datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, případně po telefonické domluvě osobním podáním ve škole.

K ZÁPISU PROSÍM DOLOŽTE:

– ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ (ke stažení)

– KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE

– POTVRZENÍ LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍ ZPŮSBILOSTI DÍTĚTE NEBO DOKLAD O OČKOVÁNÍ DÍTĚTE (ke stažení)

Podmínkou přijetí dítěte je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

„Pomoz mi, abych to dokázalo samo.“

Prostředí Montessori Miniškolky je přizpůsobené potřebám nejmenších dětí, jejich vývoji, velikosti i síle. Vybavení třídy je plné aktivit a pomůcek, které dětem umožňují zdokonalovat se v praktických činnostech, péči o sebe i o prostředí a v poznávání světa kolem nás. Našim cílem je děti podporovat v samostatnosti a nezávislosti.  K dětem přistupujeme individuálně a pomáháme, aby každé z nich naplno rozvíjelo své možnosti. Dětem nabízíme aktivity z oblasti hudby, pracujeme s výtvarným materiálem. Pro rozvoj jazykových dovedností využíváme říkanek, písní, příběhů. Součástí aktivit je i rozvoj jemné i hrubé motoriky. Velký důraz klademe na bezpečí a důvěru v prostředí.

Kapacita Miniškolky je 12 dětí, přijímáme děti od 2 do 3 let. O děti pečují 2 pedagogové (1 pedagog/6 dětí). Pomáháme dětem s osvojením sebeobsluhy, počítáme také s dětmi, které mají plenky.

Vedle připraveného prostředí uvnitř třídy Miniškolky je pro děti připravena i zahrada, kde mají možnost pečovat o rostliny, sázet, zalévat a pozorovat přírodu. K dispozici je dětem i pískoviště, houpadla a venkovní hrací kuchyňka s domečkem.

Do Montessori Miniškolky můžete děti přihlásit kdykoliv během roku a dle volné kapacity si zvolit počet navštěvovaných dní v týdnu. V případě zájmu nás, pro bližší informace a osobní setkání, kontaktujte na info@skolacampana.cz popř. na čísle 732 691 631.

Soubory ke stažení

Fotogalerie