Mateřská škola

Mezinárodní Montessori mateřská škola

informuji Vás o vývoji situace ohledně šíření Koronaviru. Dnes zasedl krizový štáb města a doporučil uzavření mateřských škol ve městě. Rada města rozhodla o jejich uzavření od pondělí 16. 3. Toto rozhodnutí bylo vyhodnoceno jako nevyhnutelné vzhledem k nemocným osobám ve městě.  Toto opatření bude trvat do odvolání.

Všichni rodiče mají nárok na ošetřovné. Od 16. 3. 2020 je mateřská škola do odvolání uzavřena. 

Ošetřovné:

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.

Zaměstnanec – rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf.

 

Jsme soukromou mateřskou školou zapsanou v Rejstříku škol a školských zařízení, kde vzděláváme děti podle pedagogických principů Marie Montessori. Celková kapacita mateřské školy je 35 dětí rozdělených do dvou tříd. Třídy jsou heterogenní, věkově smíšené, pro děti od 3 do 6 let, po individuální domluvě přijímáme děti od 2 let.

Velký důraz klademe na důvěru v prostředí, respektující a individuální přístup ke každému dítěti, porozumění vývojovým stádiím dítěte, jeho potřebám i zájmům.

Vybavení třídy a nabídka činností zahrnuje aktivity z praktického života (péče o sebe, své okolí a prostředí), smyslové výchovy, oblasti jazyka, matematiky a kultury. Dáváme dětem podněty k poznávání světa kolem nás. Program mateřské školy je také zaměřen na zkoumání a objevování dějů v přírodě a na ekologický přístup k životu. Děti mají možnost pozorovat cykly a procesy v přírodě i na školní zahradě, která je tvořena v duchu přírodní zahrady, kde si pěstují bylinky, ovoce a zeleninu. Děti mají možnost svobodné volby činností v prostředí přizpůsobeném jejich velikosti a síle. Klademe důraz na rozvoj jemné i hrubé motoriky, dostatek činností a pohybu venku, na celistvý a plnohodnotný vývoj dítěte. Snažíme se, aby co nejvíce věcí a dějů děti viděly v reálném prostředí, aby se naučily chápat souvislosti.  Vedeme je a cíleně podporujeme, aby věci zvládaly co možná nejlépe samy, čímž se zvyšuje jejich nezávislost, sebedůvěra a důvěra v okolí. Ve svém přístupu k dětem využíváme respektující přístup.

Ve věku do 6 let děti nejlépe přijímají jazykové podněty a jazyk vstřebávají zcela přirozeně a s lehkostí, z toho důvodu dětem nabízíme prostředí rozšířené o anglický jazyk, který je dětem předkládán přirozenou a nenásilnou formou v průběhu dne formou říkanek, písniček a individuálních lekcí.

 

Nabídka odpoledních kroužků pro děti:

  • Angličtina pro děti
  • Tvořivá dílna pro děti od 3 let
  • Jogínci
  • Šachy pro děti

Více viz nabídka našeho Montessori centra.

 

Naše mateřská škola se zapojila do výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II“. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo o poskytnutí dotace projektu s názvem „Šablona II – Rozvoj předškolního vzdělávání v MŠ Campana“. Tuto dotaci čerpáme z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Projekt je zaměřen na jedno nebo kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, účastníků, podpora extrakurikulárních neborozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí, účastníků, spolupráce s veřejností.

 

 

Soubory ke stažení

Fotogalerie