Mateřská škola

Mezinárodní Montessori mateřská škola

Jsme soukromou mateřskou školou zapsanou v Rejstříku škol a školských zařízení, kde vzděláváme děti podle pedagogických principů Marie Montessori v dvojjazyčném prostředí českého a anglického jazyka. Celková kapacita mateřské školy je 31 dětí rozdělených do dvou tříd. Třídy jsou heterogenní, věkově smíšené, pro děti od 2 do 6 let a jsou volně prostupné.

Velký důraz klademe na důvěru v prostředí, respektující a individuální přístup ke každému dítěti, porozumění vývojovým stádiím dítěte, jeho potřebám i zájmům.

Vybavení třídy a nabídka činností zahrnuje aktivity z praktického života (péče o sebe, své okolí a prostředí), je doplněna o smyslovou výchovu, oblast jazyka, matematiky, hudby a umění. Dáváme dětem podněty k poznávání světa kolem nás. Program školky je také zaměřen na zkoumání a objevování dějů v přírodě a na ekologický přístup k životu. Děti mají možnost pozorovat cykly a procesy v přírodě i na školní zahradě, která je tvořena v duchu přírodní zahrady a kde si pěstují bylinky, ovoce a zeleninu. Děti mají možnost svobodné volby činností v prostředí přizpůsobeném jejich velikosti a síle. Klademe důraz na rozvoj jemné i hrubé motoriky, dostatek činností a pohybu venku, na celistvý a plnohodnotný vývoj dítěte. Snažíme se, aby co nejvíce věcí a dějů děti viděly v reálném prostředí, aby se naučily chápat souvislosti.  Vedeme je a cíleně podporujeme, aby věci zvládaly co možná nejlépe samy, čímž se zvyšuje jejich sebevědomí, sebedůvěra a důvěra v okolí. Ve svém přístupu k dětem využíváme respektující přístup.

Ve věku do 6 let děti nejlépe přijímají jazykové podněty a jazyk vstřebávají zcela přirozeně a s lehkostí, z toho důvodu dětem nabízíme prostředí rozšířené o anglický jazyk, který je dětem předkládán přirozenou a nenásilnou formou v průběhu dne i formou říkanek a písniček.

 

Zápisy nových dětí do mateřské školy na školní rok 2018 / 2019

 

Zápis dětí do mateřské školy bude probíhat ve dnech 2. a 3. května 2018 od 15:00 do 18:00 hodin.

 

K ZÁPISU SI PROSÍM PŘINESTE:

– RODNÝ LIST DÍTĚTE

– OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

– POTVRZENÍ LÉKAŘE O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE –  ke stažení zde

– A PŘÍPADNĚ TAKÉ ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ CAMPANA – ke stažení zde

 

Informativní schůzka pro rodiče před zápisem dětí do MŠ se bude konat dne 18. 4. 2018 od 16:30 hodin.

– seznámení s principy pedagogiky Montessori

– oblasti vzdělávání pedagogiky Montessori

– režim dne v mateřské škole, průběh školního roku a další informace

– prostor pro Vaše dotazy

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy  pro školní rok 2018 / 2019

A. Přednostně jsou přijímány děti:

– které dosáhnou věku pěti a více let do 31. 8. 2018, tj. v posledním roce před zahájením povinné školní docházky;

– které již mají v mateřské škole Campana sourozence nebo navštěvovaly Miniškolku, kurzy pro rodiče s dětmi „Montessori pracovny“ v organizaci Campana – Mezinárodní Montessori mateřská škola a Montessori centrum, s.r.o.

B: Při volné kapacitě mateřské školy jsou pak přijímány děti:

– zpravidla od tří let. Po individuální domluvě lze přijmout i dítě mladší tří let, nejnižší možný věk přijetí dítěte do mateřské školy je dovršení dvou let nejpozději k 31. 8. 2018.

– které navštěvovaly jiné Montessori zařízení.

– jejichž rodiče se dlouhodobě zajímají o naší mateřskou školu a Montessori pedagogiku.

 

Školné pro rok 2018 / 2019 – 5 900 Kč

Stravné pro rok 2018 / 2019 – 36 Kč / den

 

Školní rok 2018 / 2019 začíná v pondělí 3. 9. 2018.

Nabídka odpoledních kroužků pro děti:

  • Angličtina
  • Školní klub pro předškoláky
  • Keramika
  • Kroužek ochránců přírody
  • Amatérští přírodovědci

Více viz nabídka našeho Montessori centra.

Naše mateřská škola se zapojila do výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo o poskytnutí dotace projektu s názvem „Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Rozekvítek“. Tuto dotaci čerpáme z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Projekt je zaměřen na jedno z následujících témat a jejich kombinací: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

 

 

Fotogalerie