Mateřská škola

Mezinárodní Montessori mateřská škola

Jsme soukromou mateřskou školou zapsanou v Rejstříku škol a školských zařízení, kde vzděláváme děti podle pedagogických principů Marie Montessori. Celková kapacita mateřské školy je 35 dětí rozdělených do dvou tříd. Třídy jsou heterogenní, věkově smíšené, pro děti od 3 do 6 let, po individuální domluvě od 2 let.

Velký důraz klademe na důvěru v prostředí, respektující a individuální přístup ke každému dítěti, porozumění vývojovým stádiím dítěte, jeho potřebám i zájmům.

Vybavení třídy a nabídka činností zahrnuje aktivity z praktického života (péče o sebe, své okolí a prostředí), smyslové výchovy, oblasti jazyka, matematiky a kultury. Dáváme dětem podněty k poznávání světa kolem nás. Program mateřské školy je také zaměřen na zkoumání a objevování dějů v přírodě a na ekologický přístup k životu. Děti mají možnost pozorovat cykly a procesy v přírodě i na školní zahradě, která je tvořena v duchu přírodní zahrady, kde si pěstují bylinky, ovoce a zeleninu. Děti mají možnost svobodné volby činností v prostředí přizpůsobeném jejich velikosti a síle. Klademe důraz na rozvoj jemné i hrubé motoriky, dostatek činností a pohybu venku, na celistvý a plnohodnotný vývoj dítěte. Snažíme se, aby co nejvíce věcí a dějů děti viděly v reálném prostředí, aby se naučily chápat souvislosti.  Vedeme je a cíleně podporujeme, aby věci zvládaly co možná nejlépe samy, čímž se zvyšuje jejich nezávislost, sebedůvěra a důvěra v okolí. Ve svém přístupu k dětem využíváme respektující přístup.

Ve věku do 6 let děti nejlépe přijímají jazykové podněty a jazyk vstřebávají zcela přirozeně a s lehkostí, z toho důvodu dětem nabízíme prostředí rozšířené o anglický jazyk, který je dětem předkládán přirozenou a nenásilnou formou v průběhu dne formou říkanek, písniček a individuálních lekcí.

 

Nabídka odpoledních kroužků pro děti:

  • Angličtina pro děti
  • Tvořivá dílna pro děti od 3 let
  • Jogínci
  • Šachy pro děti

Více viz nabídka našeho Montessori centra.

 

Naše mateřská škola se zapojila do výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo o poskytnutí dotace projektu s názvem „Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Rozekvítek“. Tuto dotaci čerpáme z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Projekt je zaměřen na jedno z následujících témat a jejich kombinací: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

 

 

Soubory ke stažení

Fotogalerie